ANV Guozzekrite

  In de jaren na 1990 begon de landbouwsector in onze regio steeds meer de   gevolgen te ondervinden van de schade die overwinterende ganzen   toebrachten aan de landbouwgewassen. Mede daarom werd door een aantal   boeren rondom Anjum, Ee en Engwierum besloten in oktober 1996 in Fryslân de eerste vereniging voor ganzenopvang (Gouzzekrite) op te richten. Deze vereniging had als doel om op te treden als belangenbehartiger voor hun leden die veel financiële schade ondervonden van het landelijke ganzenbeleid. In 2004 werd ook het provinciale weidevogelbeheer bij deze vereniging ondergebracht. Doordat de administratieve regelgeving toenam is men in 2008 overgegaan tot oprichting van Guozzeboeren Noard East Fryslan. Hierin werd de ganzenopvang ondergebracht. Het weidevogelbeheer bleef onder de vlag van de Guozzekrite.
 
Doordat er vanuit Den Haag steeds meer verantwoordelijkheden naar de provincies gingen is in 2016 in onze regio Agrarisch Collectief Waadrâne opgericht, deze vereniging is een breed collectief voor het agrarisch natuurbeheer in onze omgeving. Onze verantwoordelijkheden zijn hiermee gescheiden, daarmee is onze samenwerking anders, maar niet minder intensief. Mede hierdoor kunnen wij als ANV-bestuur ons weer meer bezig houden met onze hoofdtaak: de ganzen. Voornamelijk de winterganzen krijgen de aandacht, echter krijgen ook meer en meer de zogenoemde “overzomeraars” de aandacht.

Een goed voorbeeld van de samenwerking tussen collectief en ANV op het gebied van agrarisch natuurbeheer is de prachtige vogelkijkhut welke door ons als ANV Guozzekrite is aangeschaft. De vogelkijkhut wijzigt regelmatig van locatie en toont daarmee ook de diversiteit aan “landschappen” van ons gebied in alle jaargetijden. Deze hut is voor bezoekers vrij toegankelijk.
Als verenigingen geven wij ook de gelegenheid aan onze leden en scholen uit de regio om kennis over de sector en daarmee de natuur te vermeerderen door middel van excursies en voorlichting. Hiermee willen wij laten zien waar we mee bezig zijn ook in de komende jaren: landbouw EN natuur is een toekomstgerichte bedrijfsactiviteit, waar ook wij, als vereniging namens onze leden, onze positieve bijdrage aan willen leveren.

Bestuur:
Voorzitter Gerrit Kooistra
Secretaris Reinskje Brandsma
Penningmeester Tsjerk Oosterhof
Algemeen lid Gert Jan Sijtsma
Algemeen lid Vera Velstra