BEESPOKE

BEESPOKE is een Interreg North Sea Region (NSR)-project welke op 18 juni 2019 officieel is goedgekeurd en is een mooie voortzetting van Silence of the Bees.

Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drie en een half jaar, brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs en eindgebruikers uit 6 Noordzeeregio-landen.
Het algemene doel van dit project is om met nieuwe methodes en kennis de biodiversiteit te verhogen en gelijktijdig de bestuiving van voedselgewassen door insecten met meer dan 10% te vergroten en zo duurzamere en veerkrachtiger agro-ecosystemen te creëren. 
De Nederlandse partners zijn: Provincie Fryslân / Silence of the Bees / Hogeschool Van Hall Larenstein / Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden / Agrarisch Collectief Waadrâne.

Als Agrarisch Collectief Waadrâne zijn we trots dat we deel uit maken van dit internationale project. We gaan voor regionale en praktische invulling van maatregelen in ons werkgebied die de bestuiving van voedselgewassen door insecten kunnen stimuleren en verbeteren.

Meer informatie over BEESPOKE en andere Interreg-projecten zijn te lezen op de website van Interreg North Sea Region.

Geen ‘bij-zonder-beheer’ in werkgebied Agrarisch Collectief Waadrâne

Op woensdagmiddag 8 september 2021 is er een veldbijeenkomst georganiseerd door Agrarisch Collectief Waadrâne. Naast enkele deelnemers van het BEESPOKE-project waren ook diverse partners uitgenodigd. Doel: om met elkaar te bespreken hoe het project tot nu toe liep en of de resultaten naar verwachting een positieve trend lieten zien. 
Het BEESPOKE-project is een internationaal project, om meer kennis te verkrijgen over functie en noodzaak van een goede insectenstand in het agrarisch gebied. Naast het belang van plaagbestrijding in gewassen, zijn insecten ook erg belangrijk voor bestuiving van gewassen. Ze zijn bepalend voor een goede boerenlandvogelstand en vormen daarmee een graadmeter voor biodiversiteit. 
Het project bestaat uit verschillende percelen waar een meerjarige rand wordt gecombineerd met éénjarige akkerbouwgewassen. De rand als kraamkamer om de positieve invloed van insecten jaarrond in te kunnen zetten. 
Jojanneke Bijkerk van Cruydt-Hoeck was op het perceel bij Morra aanwezig om de randen te beoordelen en te kijken hoe deze het beste bewerkt en onderhouden kon worden om zonder al te veel verstoring toch een kwalitatief en waardevol leefgebied te creëren. 
Arjen Strijkstra was ‘ingevlogen’ vanwege het onderzoek dat Hogeschool Van Hall Larenstein voor BEESPOKE uitvoert. Strijkstra is bekend als bijenlector maar is daarnaast als onderzoeker en begeleider aangetrokken om de monitoring te verzorgen binnen het project. 
De rand bij Morra bleek een uitdaging, omdat het jaar ervoor geen mogelijkheden waren geweest om de rand te onderhouden/maaien. Omdat na het maaien het maaisel afgevoerd moet worden blijken bestaande, bij boeren aanwezige machines, niet altijd goed ingezet te kunnen worden. Uiteindelijk is hier gekozen om een hakselaar in te zetten, die het houtige dode materiaal in een wagen kon laden zodat het afgevallen zaad weer kan gaan kiemen en daarmee een goede impuls kan geven in het voorjaar. 
Een andere rand bij Lioessens had zich weer heel anders ontwikkeld en had daarmee ook een andere samenstelling, terwijl het gebruikte zaadmengsel overal hetzelfde is geweest. Hier kon een aangepaste cyclomaaier een mooie wiers maaien die later kon worden afgevoerd. 
Al met al een goed bezochte bijeenkomst, waar weer eens duidelijk werd dat natuurbeheer maatwerk is, waar de kennis en kunde van de bij het project aanwezige boeren kunnen zorgen voor een geslaagde missie.

Aardappelexcursie BEESPOKE VOF Venema

Op zaterdag 4 september 2021 konden belangstellenden aardappels rooien op het perceel met de BEESPOKE-insectenrand van VOF Venema.
Lees hier een kort verslag.

Vastleggen ontwikkeling vegetatie insectenrand

De ontwikkeling van de vegetatie van de insectenrand is in de zomer van 2020 vastgelegd op foto's door gebiedscoördinator Tjitske Dijkstra. Hiervan is per rand een timelaps gemaakt. Zo kunnen we mooi zien hoe de randen zich hebben ontwikkeld. De timelaps zijn samengevoegd tot 1 filmpje welke te zien is door op onderstaande foto te klikken.

Locaties Kruidenrijke insectenranden

Op onderstaande foto's is te zien waar de kruidenrijke insectenranden en de naastliggende gewassen van de 8 BEESPOKE-deelnemers zijn te vinden. Klik op een foto voor een vergroting.

2021

2020

Nieuwsbrieven:
Even BIJpraten januari 2021
Even BIJpraten 2

Even BIJpraten​ 1