Categorie Water

Categorie Water in het ANLb-beheer in is ontstaan door een samenwerking tussen Provinsje Fryslân en Wetterskip Fryslân. De agrarische collectieven geven invulling aan de waterdoelen in de Categorie Water door het afsluiten van specifieke pakketten.

De beleidsdoelen en criteria voor Categorie Water staan in het Natuurbeheerplan 2019 van Provinsje Fryslân en zijn als volgt omschreven:
♦ Een meer natuurlijk en flexibel peilbeheer - inclusief het vasthouden van gebiedseigen water en het creëren van meer waterberging;
♦ Maatregelen die de af- en uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen van agrarische percelen en erven verminderen.

Waterbeheer via het ANLb kan bijdragen aan het realiseren van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen en aan klimaatadaptatie door:
♦ Het vergroten van het waterbergend vermogen voor neerslagextremen (robuust systeem)
♦ Het verbeteren van de waterkwaliteit zoals maatregelen om verontreiniging met milieugevaarlijke stoffen tegen te gaan en de belasting van het water met gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te verminderen
♦ Het versterken van het natuurlijke karakter van watergangen
♦ Het tegengaan van verdroging
♦ Verhogen aquatische biodiversiteit

Binnen de Categorie Water wordt invulling gegeven aan de onderstaande beheerfuncties:
♦ Waterbergen
♦ Verbeteren van waterkwaliteit
♦ Vernatten
♦ Watervasthouden
Deze beheerfuncties sluiten aan op de Kaderrichtlijn water.

Het ANLb-beheer in de Categorie Water is binnen het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne ingevuld met de pakketten ‘kruidenrijke akkerrand’ en ‘botanisch waardevolle weideranden’. Dit beheer levert een bijdrage aan:
♦ De waterkwaliteit verbetert door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en bemesting te beperken in randen langs de watergangen
♦ Het natuurlijk karakter en de aquatische biodiversiteit van de watergang worden vergroot door natuurvriendelijke oevers.
De kruidenrijke akker- en weideranden en botanisch waardevolle weideranden en hebben een positief effect op de biodiversiteit en de waterkwaliteit van waterlopen en dragen bij aan een duurzame relatie tussen landbouw en andere functies.

In de brochure ANLb-Waterbeheer kunt u meer lezen over beheer in Categorie Water.