De macht fan de blommenpracht!

Op deze pagina, onder de flyer, vermelden wij het laatste nieuws over de excursies.
Houd daarnaast ook onze Facebookpagina in de gaten: https://www.facebook.com/collectiefwaadrane

Veel belangstelling op laatste excursieavond bij Mts. Kroodsma in Engwierum
Tijdens de laatste excursieavond 'De macht fan de blommenpracht!' bij Mts. kroodsma in Engwierum konden we weer op veel belangstelling rekenen.
Na het inleidende woord van bestuurslid Gerard Fokkema was het woord aan Hans Kroodsma. Hij vertelde in het kort over zijn bedrijf en over het agrarisch natuurbeheer. Kroodsma is melkveehouder maar heeft daarnaast ook zo'n 20 hectare akkerbouw, een gedeelte hiervan is ingericht als vogelakker. Teller Piet Veendorp gaf een overzicht van de vogels die hij in de afgelopen jaren is tegengekomen in het akkerbeheer rondom Ee-Engwierum.
Daarna verplaatsten de belangstellenden zich naar de vogelakker. In tegenstelling tot andere vogelakkers zijn de bloemenstroken hier niet bloemrijk. Op het moment dat de stroken nl. weer ingezaaid moesten worden broedden er een aantal paartjes veldleeuwerik. Om deze niet te verstoren is de strook niet opnieuw ingezaaid. Dit betekent echter niet dat de vogelakker niet funcioneel is.
In de vogelakker heeft Arjen Strijkstra, bijenlector van Hogeschool Van Hall Larenstein, uitleg gegeven over verschilende monitoringssystemen van insecten. Sommige zijn heel simpel van een plastic bekertje ingraven als val voor de kruipende insecten tot iets geavanceerder zoals de LED-emmer om nachtvliders te vangen. Boeiend vertelde hij over het nut van sommige insecten en wat hun aanwezigheid weer zegt over andere insecten en biodiversiteit. 
De geleende LED-emmer hebben we de nacht in de vogelakker laten staan, nieuwsgierig naar wat er op af zou komen.
Afgelopen week in het landelijke project Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden (BIMAG) gestart. Collectief Waadrâne hadden hier graag bij aan willen sluiten maar het aantal deelnemers was al overtroffen. Als BIMAG een vervolg krijgt zullen we hier zeker aan mee doen.
Tot slot kijken we terug op 4 zeer geslaagde excursies. We willen de beheerders, tellers en overige vrijwilligers die aan deze avonden hebben meegewerkt nogmaals harteiljk danken!


Weer een mooie opkomst bij de derde excursie.
De derde excursie was op woensdag 21 augustus bij Syds en Klaske Miedema in Holwerd. Bestuurslid Gerard Fokkema kon zo'n vijftig belangstellenden welkom heten deze avond. Na zijn inleidend woord, over wat het collectief doet en wat agrarisch natuurbeheer o.a. inhoudt, vertelde Syds Miedema enthousiast wat hem bewogen heeft om mee te doen aan agrarisch natuurbeheer en hoe hij er nu in staat. Waar in eerste instantie de financiële vergoeding de hoofdreden was om mee te doen is dat nu vooral een bijdrage leveren aan de biodiversiteit, een goed biotoop creëren voor insecten en akkervogels. Na Miedema was het woord aan Willem Molenbuur. Molenbuur monitort o.a. bij Miedema de akkervogels. In de zomer vijf tellingen en in de winter vier. Hij vertelde enthousiast welke vogels hij tijdens zijn tellingen allemaal is tegengekomen. Daarnaast komt hij ook regelmatig reeën tegen, die beschutting zoeken in de akkerranden.
Daarna werd een bezoek gebracht aan de kruidenrijke akker aan de Grandyk, de drukke weg naar de boot naar Ameland. Het beheer van Miedema heeft dan ook niet klagen over belangstelling, Vanaf het eerste begin was deze kruidenrijke akker een goede PR voor het akkervogelbeheer van Collectief Waadrâne.
In het veld, tussen de bloemen, werden door de bezoekers nog veel vragen gesteld. Al met al weer een geslaagde avond.


Tweede ecxursie weer een succes!
Wat weer een geweldige opkomst bij de tweede excursie "De macht fan de blommenpracht!' bij Mts Anema in Nes. 
Rond een uur of acht was het opgeklaard en scheen het zonnetje zo nu en dan door de wolken. Voorzitter Hans Kroodsma opende de avond waarna Hans Anema iets vertelde over het bedrijf wat hij samen met zijn vader en broer runt. Daarna was het woord aan vogelteller Lút Meinsma, hij vertelde welke vogels er voorkomen in en rondom de kruidenrijke akkerranden. 
Op de platte kar of op de fiets ging het daarna naar de Dyksterwei waar de akkerranden van mts Anema liggen. Hier werden door menig bezoeker vragen gesteld aan vader en broers Anema.


Ook de landbouwbladen hebben aandacht besteed aan de excursies.
De volgende reportages zijn hierover gremaakt:
Nieuwe Oogst: Boer trekt burger naar bloeiende akkerrand
Nieuwe Oogst: Vogelakker trekt mens en dier (incl. videoverslag)
Boerderij: ‘Vogelakker heeft enorme impact’​​ (interview met Syds Miedema)

Geweldige opkomt bij eerste excursie 'De macht fan de blommenpracht!'
Wat een gewedige opkomst bij bij Mts. Osinga in Marrum. Ruim 100 belangstellenden konden we verwelkomen. Bestuurslid Gerard Fokkema opende met te vertellen wat de rol van het collectief is bij agrarisch natuurbeheer. Klaas Osinga wilde meer doen voor de natuur en biodiverstiteti dat is zijn belangrijkste beweegreden om kruidenrijke aakkerranden op te nemen in zijn bouwplan. De heren Walda en Hemrica, zij tellen een paar keer per jaar de vogels op de percelen, gaven aan dat er nog geen echte resultaten zijn. Maar zij zien wel dat de vogelakkers en akkerranden een positief effect hebben op de insecten en de vogels. Imker Jos Heemstra vertelde over de bijenkasten die bij de akkerranden staan. Om de wilden bijen ook genoeg ruimte te geven gaf hij aan dat er niet teveel kasten bij percelen worden geplaatst.
Bekijk hieronder een fotoverslag van deze avond.

Klik hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant over de eerste excursie op maandag 5 augustus.

Maandag 5 augustus is 's ochtend is in het programma 'Fryslân fan 'e moarn' van Omrop Fryslân aandacht besteed aan 'De macht fan de blommenpracht!' Bekijk en beluister hier het bericht.

Zaterdag 3 augustus is bestuurslid Gerard Fokkema geïnterviewd door RTVNOF in het programma de 'Weekend Nieuwsshow' Klik hier om ht fragment te beluisteren.

Op 25 juli is het volgende persbericht naar diverse media gestuurd.