Fjildlab

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende kenniskringen: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Mitigatie en Adaptatie aan verzilting projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector. Binnen het Fjildlab wordt samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Agrarisch Collectief Waadrâne en ondernemers uit Noordoost-Fryslân samengewerkt. Eind 2018 is de Regio Deal Noordoost-Friesland vanuit het Rijk toegekend en dat betekent het Fjildlab verder tot uitvoering kan worden gebracht. 

Kijk voor meer informatie op www.fjildlab.nl.

Nieuws:

Fjildlab: Installatie Regioboard Regiodeal Noordoost-Fryslân
Vanaf 1 januari 2020 worden projecten van de Regiodeal Noordoost-Fryslân, waaronder het Fjildlab, aangejaagd door een nieuwe programmaorganisatie, voorlopig genoemd Versnellingsagenda. Om de samenwerking in de regio slagvaardig aan te jagen, wordt er nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid.
Op woensdag 11 maart zijn vertegenwoordigers van deze partijen officieel geïnstalleerd in de Regioboard Noordoost Fryslân. De Regioboard komt vier keer per jaar bij elkaar, zij zullen de aanvragen die onder andere via het Fjildlab binnenkomen bekijken en beoordelen naar aanleiding van het advies wat vanuit de onlangs opgerichte Stichting Fjildlab komt. Vervolgens zal een subsidiebureau de aanvragen toetsen.

Fjildlab: Bijeenkomst Color Circle
Tijdens de bijeenkomst op 4 februari 2020 gaven verschillende mensen een pitch over het project dat zij bij Fjildlab hebben ingediend. Sietze de Kievit gaf een toelichting over de Verspillingsmarkt, waarbij reststromen uit de agrarische sector opnieuw verwaard worden voor o.a. menselijke consumptie. Tijdens de bijeenkomst konden mensen letterlijk proeven van wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Aansluitend gaf Mark van Rijsselberge aan wat de mogelijkheden zijn voor zilte teelten, zowel in Nederland als mondiaal. Als voorbeeld gaf hij zilte aardappelen aan de genodigden mee. Inez Dinkla van Wetsus sprak over het belang van organische stofopbouw in de bodem en het op meerwaarde zetten van de voordelen die hieruit voortvloeien. Denk aan CO2 binding, wateropvang, biodiversiteitsverbetering en vermindering van uitspoeling. Mindert de Vries sloot als aangesloten lector de bijeenkomst af door in te gaan op de problematiek van de regio en hoe dit om te zetten in kansen.