Natte Dooradering

In leefgebied natte dooradering gaat het voornamelijk om permanente wateren zoals sloten, poelen, beken en moerasjes. Het leefgebied is dan niet alleen het watergedeelte maar ook de direct naastgelegen omgeving zoals oevers, taluds, perceelranden, beplanting en het naast gelegen weide/akkerland.
Door deze diversiteit is dit leefgebied belangrijk voor diverse soortgroepen zoals insecten, vissen, amfibieën, reptielen en vogels.
De provinciale hoofddoelen voor het ANLb-leefgebied natte dooradering zijn:
  • Behoud en versterking van biodiversiteit door het ontwikkelen van een robuust leefgebied voor de natte dooradering. Het rendement voor biodiversiteit neemt toe bij hogere percentages dooradering.
  • Handhaving van alle ANLb-soorten, uitbreiding van het aantal broedparen en een stabiele populatie van vissen en amfibieën.
  • Behoud en ontwikkeling van het leefgebied voor vissen als basis voor de ontwikkeling van natte dooradering.
  • Ontwikkeling van onbelemmerde migratieroutes en verbetering van de vrije uitwisseling tussen soorten.
Met ingang van 2018 zijn de onderstaande gebieden in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne aangewezen als leefgebied natte dooradering.

De doelsoorten voor het beheer in leefgebied natte dooradering zijn de driedoornige stekelbaars en de glasaal. Dit zijn diadrome vissoorten die voor hun overleving en voortplanting afhankelijk zijn van zout én van zoet water.

Agrarisch Collectief Waadrâne hoopt te bereiken dat, grote en kleine watergangen die verbonden zijn met vismigratie-voorzieningen van Wetterskip Fryslân, via
ANLb-maatregelen visvriendelijker ingericht en beheerd kunnen gaan worden. Hier is synergie met KRW-doelen vanuit Wetterskip Fryslân dat grotere kunstwerken in de grotere wateren geschikt maakt voor vispassage.
Het verziltingsrisico biedt een kans voor paai- en opgroeigebieden van diadrome vis. Door het dynamische en zilte karakter van deze gebieden is de voedselconcurrentie met andere vissoorten klein en de natuurlijke draagkracht hoog.
Door de nabije ligging aan zee van het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne zijn de migratieroutes naar de potentiele paai- en opgroeigebieden kort, waardoor (minder) migratieknelpunten hoeven te worden opgeheven. Dit biedt een mogelijkheid om deze gebieden (weer) geschikt te maken als paai- en opgroeigebied voor deze soorten.
Met het voorbehoud dat het beheer van de leden in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne altijd als eerste ten dienste staat van de agrarische bedrijfsvoering, kan optimalisatie van het beheer natte dooradering ondersteunend zijn aan de hierboven genoemde doelen.
 
Beheer in het leefgebied natte dooradering zal bestaan uit kruidenrijke akkerranden aangevuld met duurzaam slootbeheer. De breedte van de akkerrand varieert van minimaal 6 meter tot 18 meter. Vereiste hierbij is dat de akkerranden liggen langs brede watervoerende sloten. Zodat ze ook een functie vervullen in verbeteren van waterkwaliteit (categorie Water). De kruidenrijke akkerranden hebben een positief effect op de biodiversiteit en de waterkwaliteit van de naastliggende waterlopen en dragen bij aan een duurzame relatie tussen landbouw en andere functies. Duurzaam slootbeheer is een pakket waarbij een deel van de begroeiing blijft staan bij het slootschonen en mogen de wortels van waterplanten niet worden beschadigd. Door een deel van de planten te behouden hebben grotere dieren een plek om naartoe te vluchten.