Vitale Akkers


Doel van het project:
Het inrichten van maatregelen voor akkervogels, insecten en amfibieën, door bestaand beheer te versterken en te verbinden met als doel verhoging van biodiversiteit. 
Bestaand beheer, zoals akkerranden en vogelakkers, zal worden versterkt door maatregelen gericht op het voorzien van dekking, nestgelegenheid en zomer- en wintervoedsel. Voorbeelden zijn: wintervoedselveldjes, keverterpen, winterstoppels, struweelhagen, patrijzenhagen, vogelakkers, blauwe diensten, extra akkerranden en bloemenblokken om de dooradering de versterken.
Versterken van de betrokkenheid vanuit dorpen, MKB en onderwijsinstellingen door PR en communicatie over de maatregelen en de positieve gevolgen.
Het project is een versterking van het huidige ALNb, daarnaast is het een eerste opstap naar het project Vitale Akkers.

De maatregelen zijn speciaal gericht op akkervogels, maar ook insecten, hazen en reeën profiteren ervan. In de zomer en het najaar bieden de maatregelen voldoende broedgelegenheid en zijn er veel zaden en insecten als voedsel beschikbaar. In de winter en het vroege voorjaar bieden de maatregelen veel dekking en voedsel in de vorm van overgebleven zaden. Daarnaast wordt ecologisch slootschonen toegepast, doordat de sloten gefaseerd worden geschoond blijft er begroeiing in de sloot staan.

Ruim 9 hectare aan beheermaatregelen:
Duurzaam slootbeheer 3252 meter
Vogelakker 1,73 hectare
Vogelgraan (1 nov) 2,52 hectare
Vogelgraan (15 febr) 3,41 hectare
Bloemblokken 1,03 hectare

               

                        
                   
                          

Vogelakker:
Een vogelakker is een volveldse, meerjarige maatregel bestaand uit een afwisseling van:
• stroken met een meerjarig groenvoedergewas, zoals klaver of luzerne;
• stroken natuurbraak ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden.
Het aandeel luzerne of klaver in de vogelakker bedraagt ongeveer 75% van de oppervlakte, het aandeel natuurbraak 25%. De stroken met klaver of luzerne worden maximaal 3 à 4 keer gemaaid en benut als groenvoer in de veehouderij. Bij het maaibeheer wordt rekening gehouden met de broedcyclus van de veldleeuwerik. Vogelakkers zijn bedoeld voor broedende veldleeuweriken en overwinterende akkervogels.
 
Vogelakker zomer: veel voedsel voor vogels en insecten   Vogelakker winter: veel dekking voor vogels en zoogdieren

Bloemblokken:
Er worden bloemblokken ingezaaid. Een bloemblok zit boordevol voedsel, zoals insecten voor patrijzenkuikens en zaden voor volwassen patrijzen. Daarnaast biedt het een veilige broedplek en dekking tegen roofdieren. Ook andere vogels en insecten profiteren van de bloemenpracht.
 
Foto's 23 oktober 2020. Impressie van gewassen in bloemblokken. Vegetatie biedt veel dekking aan vogels en zoogdieren. De zaden van granen en kruiden zorgen voor voedsel in de herfst en deel van de winter.  Vegetatie biedt ook mogelijkheden voor insecten om te overwinteren.

Ecologisch slootschonen:
Bij Ecologisch slootschonen wordt bij het schonen rekening gehouden met de flora en fauna in de watergang. Door het juiste materiaal op de juiste werkwijze in te zetten krijgen slootdieren de kans om te vluchten. Een deel van de waterplanten mag in de sloot blijven staan en tijdens het schonen worden wortels zo min mogelijk beschadigd. Door het slootmateriaal niet in het talud maar op of over de insteek af te zetten is er minder uitspoeling van voedingsstoffen naar de sloot.


Locatie:                noordwestelijk van Marrum