Weromsjen: FryslânDOK

Weromsjen: FryslânDOK

15 mei 2022
De EU wol boeren duorsemer wurkje litte, en sa soargje foar minder bestridingsmiddels en mear bistewolwêzen. Dêrom komt der mear tasicht op de besteging fan lânbousubsydzjes. Binne boeren ree om dy griene omslach te meitsjen?
Us foarsitter Hans Kroodsma hat in bydrage levere oan dizze útstjoering. 

Sjoch hjir de útstjoering werom.
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!