Privacyverklaring

Privacyverklaring Agrarisch Collectief Waadrâne
 
Agrarisch Collectief Waadrâne, p.a. Raarderwei 9, 9156 AC  Bornwird, info@waadrane.frl, verzamelt persoonsgegevens over u via de website, persoonlijk contact en/of email. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en we houden ons aan de privacywetgeving. In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, wat dit precies inhoudt, waarom we dit doen en wat uw rechten zijn.
 
Wijzigingen in ons privacybeleid worden hier bijgewerkt. Controleer daarom regelmatig deze pagina. Wij verzoeken u dit privacybeleid steeds goed door te lezen.
 
Uw persoonsgegevens verzamelen
Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u deelnemer bent in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij dit collectief; heeft aangegeven interesse te hebben om deelnemer te worden in het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer; heeft aangegeven het collectief financieel te willen steunen; zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, leverancier bent van producten of diensten aan ons, geïnteresseerd bent in onze activiteiten]. Deze gegevens zijn altijd afgestemd op het aangegeven doel, dat wil zeggen dat wij niet meer gegevens verzamelen dan die wij nodig hebben om dit doel te realiseren. Wij verzamelen de volgende gegevens over u: naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), KvK of BSN-nummer, BRS-nummer, IBAN.
 
Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om:
 1. te kunnen voldoen aan de subsidieverplichting vallende onder het ANLb en andere subsidiemogelijkheden;
 2. te kunnen sturen en ondersteunen op het agrarisch natuurbeheer;
 3. uitbetalingen onder het ANLb te kunnen verrichten;
 4. onze nieuwsbrief te kunnen toesturen;
 5. te kunnen informeren over algemeen agrarisch natuur- en landschapsbeheer en biodiversiteit.
 
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of langer dan de wet voorschrijft.
 
Derden
We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als zij ze nodig hebben om de afgesproken diensten te kunnen verrichten. In dat geval spreken wij met die derden af dat ze uw gegevens even goed dienen te beschermen als wij en dat zij zich zullen houden aan de privacywetgeving.
In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens door te geven, bijvoorbeeld aan toezichthoudende autoriteiten.
 
Uw rechten als gebruiker
U heeft als gebruiker een aantal rechten. Zo kunt u bij ons:
 
 • de persoonsgegevens die zijn verwerkt, opvragen en inzien;
 • de persoonsgegevens laten verbeteren of verwijderen;
 • verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;
 • bezwaar maken tegen het verwerken van de persoonsgegevens;
 • een kopie van de persoonsgegevens opvragen en onder voorwaarden naar een derde laten doorsturen;
 • de toestemming die u eerder gaf om uw gegevens te verwerken, intrekken;
 • bezwaar maken tegen het geautomatiseerd verwerken van uw persoonsgegevens.
 
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Als u van een van de bovengenoemde rechten gebruik wilt maken, kunt u ons dat laten weten door [een e-mail te sturen naar collectiefwaadrane@hotmail.com]. Uw verzoek verwerken we zo snel mogelijk. Gaat het om een eenvoudig verzoek dan doen we dat binnen één maand. Bij een ingewikkelder verzoek doen we dat uiterlijk binnen drie maanden.
 
Als u gebruik maakt van uw rechten, kunnen we u vragen zich te identificeren. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat uiteraard bij ons melden. U kunt ook een klacht indienen bij:
 
Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Beveiliging en melden datalek
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet te beveiligen. Uw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals daar waar mogelijk door encryptie toe te passen, door passwords te gebruiken en door personeel beperkt toegang te geven tot die gegevens en in hun contracten een bepaling over vertrouwelijkheid op te nemen. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij u.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!