Organisatie

Coöperatie Agrarisch Collectief Waadrâne is in 2016 ontstaan vanuit de agrarische natuurverenigingen (ANV’s) Om ‘e koaien en Guozzekrite. Aanleiding was de nieuwe manier waarop het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) wordt geregeld. De komende jaren (2016-2021) krijgen de collectieven de verantwoordelijkheid in het opstellen en uitvoeren van het agrarisch natuurbeheer op gebiedsniveau. Het collectief is sinds 2016 ‘eindbegunstigde’ van de provinciale subsidie agrarisch natuurbeheer. Deze subsidie wordt toegekend op basis van een ecologisch goed onderbouwd en goedgekeurd gebiedsplan. Het collectief sluit de overeenkomsten af met de afzonderlijke beheerders. Ook moet het collectief er de komende jaren op toezien of de overeenkomsten correct worden uitgevoerd.

Deelname

Met deze aanpak verwachten collectieven en provincie effectiever en efficiënter te zijn in de uitvoering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Agrariërs kunnen nu alleen via een collectief in aanmerking komen voor een bijdrage uit de regeling ANLb 2016. Deelname aan agrarisch natuurbeheer is vrijwillig. De beheerders ontvangen een vergoeding ter compensatie van de inkomstenderving. Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer wordt door het KBF (Kollektivenberied Fryslân) opgepakt vanuit de streek, waar de kennis en kunde is. Samen met Waadrâne bepaalt KBF welke locaties geschikt zijn en met welke beheerpakketten. In totaal zijn er 7 agrarische collectieven in Fryslân en 40 in Nederland.

NatuerLIKE ferbining

Waadrâne werkt nauw samen met de Agrarische Natuurverengingen Guozzekrite en Om ‘e Koaien. Ook de samenwerking met plaatselijke vogelwachten en akkervogeltellers is van groot belang. Alleen door een goede samenwerking tussen agrariër en vogelwacht kan er resultaat geboekt worden. Daarnaast moet de rol van de jagers (Wildbeheereenheid, WBE) in de regio niet onderschat worden. Zij spelen een belangrijke rol in het predatiebeheer, wat nodig is om de weidevogels te beschermen. Verder werken wij samen met diverse organisaties betrokken bij natuur- en landschapsbeheer. Alle partijen zijn nodig om de ‘natuerLIKE ferbining’ te versterken.

Predatiebeheer

Om meer aan predatiebeheer te kunnen doen is er door Agrarisch Collectief Waadrâne een predatiebeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan is er een ontheffing gekomen voor het jagen met de lichtbak op de vos. Verder werken we eraan dat er in de toekomst misschien ook een ontheffing komt voor bestrijden van de steenmarter. Maar daarvoor zal eerst aangetoond moeten worden dat de steenmarter een belangrijke predator is van nesten en kuikens. De waarnemingen van de mensen in het veld zijn daarbij van groot belang. Predatiebeheer is nodig om de weidevogels te behouden. Anders is het ‘dweilen met de kraan open’.

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!