Guozzekommisje

Met ingang van 2023 zijn de besturen van ANV Guozzekrite en ANV Om ‘e Koaien samengegaan als Guozzekommisje onder Waadrâne. De rol van de Guozzekommisje is voornamelijk het behartigen van de belangen van de agrariërs in ons werkgebied over ganzenbeheer richting de provincie. Het beheer van ganzen is namelijk gebaseerd op provinciaal beleid.

De gans is een beschermde diersoort, veel maatregelen tegen ganzen zijn hierdoor niet mogelijk. Tegelijkertijd neemt de schade aan de landbouwgrond in de loop der jaren toe, doordat het aantal ganzen groeit. In ons gebied zitten voornamelijk heel veel brandganzen in de wintermaanden. Door te proberen de schade te beperken, zijn er foerageergebieden ingesteld. In deze foerageergebieden mogen ganzen vrij neerstrijken om te rusten en te eten. Ganzen zijn in staat te leren waar ze wel ongestoord kunnen eten en waar niet.

Agrariërs, wiens land is aangewezen als foerageergebied, mogen ganzen gedurende een vastgestelde periode niet verjagen. Zij ontvangen hiervoor een tegemoetkoming van de schade van de provincie. Het ganzenfoerageergebied in het werkgebied van Waadrâne is zo’n 2950 hectare.

De laatste jaren hebben wij in ons gebied ook te maken met overzomeraars (voornamelijk grauwe ganzen). Deze overzomeraars blijven het hele jaar en broeden hier. Als Guozzekommisje maken wij ons wel zorgen over de overzomeraars, want deze populatie groeit snel. We zijn ons hier terdege van bewust en zijn hier mee aan de slag.

Er komt een nieuw beleid voor de ganzenaanpak, dit wordt provinciaal opgepakt. De collectieven zijn hierbij betrokken en denken mee over een goed ganzenbeleid.

De Guozzekommisje bestaat uit de volgende personen:
Herman Steeghs Bestuur Waadrâne
Reinskje Brandsma Gebiedscoördinator Waadrâne
Stefan Aarts Hallum
Jan Bosch Hallum
Lieuwe van Dijk Anjum
Hans Kroodsma Engwierum
Vera Velstra Engwierum


Nieuwsbrieven:

Extra nieuwsbrief
Bezwaarschrift Omgevingsvergunning afschot overzomerende grauwe gans en begeleidende brief

Begeleidende brief bezwaarschrift Omgevingsvergunning afschot overzomerende grauwe gans
Bezwaarschrift Omgevingsvergunning afschot overzomerende grauwe gans

Nieuwsbrief nr. 11 Ganzencollectief Fryslân april 2024
Formulier om de aan/afwezigheid van ganzen te registreren
Onduidelijkheid voorwaarden afschot en registratie voor adequaat gebruik

Nieuwsbrief nr. 10 Ganzencollectief Fryslân maart 2024

Nieuwsbrief nr. 8 Ganzencollectief Fryslân februari 2024
Jaarbericht 2022-2023 Fryske Guozzenoanpak van de provinsje Fryslân


Nieuwsbrief nr. 7 Ganzencollectief Fryslân december 2023

Schade door overzomerende ganzen - 7 augustus 2023
Schademelding Fauna Schade Registratie Systeem (SRS)
Handleiding indienen tegemoetkomingsaanvraag

Van ANV's naar Guozzekommisje - 20 juni 2023

Nieuwsbrief nr. 6 Ganzencollectief Fryslân juni 2023
Bijlagen bij nieuwsbrief 6:
- formulier adequaat gebruik /melden aan/afwezigheid ganzen
- handleiding aanvragen tegemoetkoming faunaschade in mijnfaunazaken.nl

Nieuwsbrief nr.5 Ganzencollectief Fryslân februari 2023

Nieuwsbrief nr.4 Ganzencollectief Fryslân januari 2023
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!