Categorie Water

Categorie Water

Het landschap in Noordoost Friesland wordt gekenmerkt door openheid maar ook door de vele grotere waterlopen en bredere en smallere sloten langs landbouwpercelen en wegen. Zowel de chemische als ecologische waterkwaliteit krijgt steeds meer aandacht. Voor Water zijn er internationaal afspraken gemaakt over het realiseren van Kader Richtlijn Water (KRW)-doelen, hoofdzakelijk gericht op verbetering van waterkwaliteit op ecologisch en chemisch gebied.

Waarom inzetten op randenbeheer?
De inzet op randen is een bewezen maatregel om deze belasting vanaf het land te reduceren. Per watersysteem/poldersysteem is dit maatwerk en kan de inzet variëren. Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân committeren zich aan de opgave om in 2027 de KRW-doelen te behalen. Tegengaan van afspoeling meststoffen en gewasbeschermings-middelen is hierbij een belangrijke maatregel. Om een bijdrage te leveren aan deze KRW-doelen zal gewerkt worden met randenbeheer langs sloten op zowel grasland (Fosfaatafspoeling) als bouwland (afspoeling gewasbeschermingsmiddelen en drift). Op deze randen mag geen bemesting en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen plaatsvinden. De mogelijke beheerpakketten en voorwaarden staan verderop in dit document vermeld. Alle beheerranden zijn meerjarig om maximaal effect te bereiken. Voor graslandranden is de looptijd gelijk aan de gehele ANLb-periode van zes jaar, voor akkerranden geldt een minimale looptijd van 3 jaar.


Monitoring van de voortgang
Wetterskip Fryslân werkt met een eigen waterkwaliteitsmeetnetwerk. Dit netwerk zorgt voor een uitgebalanceerde waterkwaliteitsmeting over het gehele Friese watersysteem. In totaal bestaat dit meetnet uit ruim 200 meetpunten.


Beheerkalender Categorie Water en Klimaat


Welke beheerpakketten
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!