Leefgebied Open grasland

Leefgebied Open grasland

Dit leefgebied bestaat uit open landschappen met overwegend gras. Een belangrijk deel ervan is vochtig en kruidenrijk grasland. Dit gebied is van grote waarde voor weidevogels. Hierbij wordt de grutto gezien als gidssoort maar ook de kievit, scholekster, tureluur, gele kwikstaart en graspieper worden niet uit het oog verloren.
  
Kruidenrijk grasland
Kruidenrijk grasland is een landschapstype met grasland met meer dan 15 tot wel 40 verschillende plantensoorten verspreid over het hele perceel. Extensief kruidenrijk grasland wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bodemleven, insecten en weidevogels, heeft een open diverse structuur, is kleurrijk, en wordt jaarrond beheert met een rustperiode in het voorjaar. Deze extensieve graslanden worden minder bemest dan gangbare percelen met Engels raaigras. In het voorjaar en vaak in de zomer krijgen de diverse plantensoorten de gelegenheid om tot bloei te komen en zaden te vormen. Naast deze extensieve kruidenrijke graslanden kiezen boeren ook voor productief kruidenrijke grasland. Lees in deze factsheet over deze verschillende typen kruidenrijk grasland, de redenen om te kiezen voor kruidenrijk grasland en hoe het beheer ervan werkt.

   
Plasdras en hoog waterpeil
Met het creëren van hoog waterpeil bieden we goede foerageerplekken voor weidevogels aan. Het voordeel voor de weidevogels van deze waterpeilverhogingen is: 
• Het gras groeit minder snel doordat de bodem natter en kouder is. Dit is voor de jonge weidevogels heel belangrijk. Zij kunnen in het voorjaar in dit gras voedsel zoeken en zich makkelijker verplaatsen.
• De grutto en de tureluur kunnen in een nattere, dus zachtere, bodem makkelijker met hun snavel voedsel uit de grond halen.
Ook de plas-drassen die in het werkgebied van Agrarisch Collectief Waadrâne zijn aangelegd hebben een zeer positieve invloed op de vestiging van weidevogels. Verder wordt er gestimuleerd om in het voorjaar ruige mest uit te rijden op de kruidenrijke percelen en de percelen met uitgestelde maaidatum.
 
Predatiebeheer
Om meer aan predatiebeheer te kunnen doen is er door Agrarisch Collectief Waadrâne een predatiebeheerplan opgesteld. Op basis van dit plan is er een ontheffing gekomen voor het jagen met de lichtbak op de vos. Verder werken we eraan dat er in de toekomst misschien ook een ontheffing komt voor bestrijden van de steenmarter. Maar daarvoor zal eerst aangetoond moeten worden dat de steenmarter een belangrijke predator is van nesten en kuikens. De waarnemingen van de mensen in het veld zijn daarbij van groot belang. Predatiebeheer is nodig om de weidevogels te behouden. Anders is het ‘dweilen met de kraan open’.
 

Praktische tips vogelbescherming

Vogelbescherming Nederland heeft op haar website een reeks Factsheets gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Daarin staan praktische tips over bescherming van weidevogels en akkervogels. Klik hier om doorgelinkt te worden naar de website van Vogelbescherming Nederland  waar u de Factsheets kunt inzien en downloaden.
 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!