Meer mogelijkheden voor Agrarisch Natuurbeheer per 2023

Met ingang van 2023 wordt de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) in Fryslân uitgebreid met meer doelen en meer budget. Het gaat dan met name om doelen op het vlak van het klimaat en de waterkwaliteit. Via ANLB-beheermaatregelen kan daar een bijdrage aan worden geleverd. Die maatregelen richten zich voornamelijk op randenbeheer langs sloten en bodemmaatregelen in de Categoriën Water en Klimaat.

Categorie Water

Het landschap in Noordoost Friesland wordt gekenmerkt door openheid maar ook door de vele grotere waterlopen en bredere en smallere sloten langs landbouwpercelen en wegen. Zowel de chemische als ecologische waterkwaliteit krijgt steeds meer aandacht. Voor Water zijn er internationaal afspraken gemaakt over het realiseren van Kader Richtlijn Water (KRW)-doelen, hoofdzakelijk gericht op verbetering van waterkwaliteit op ecologisch en chemisch gebied.

Waarom inzetten op randenbeheer?
De inzet op randen is een bewezen maatregel om deze belasting vanaf het land te reduceren. Per watersysteem/poldersysteem is dit maatwerk en kan de inzet variëren. Wetterskip Fryslân en Provincie Fryslân committeren zich aan de opgave om in 2027 de KRW-doelen te behalen. Tegengaan van afspoeling meststoffen en gewasbeschermings-middelen is hierbij een belangrijke maatregel. Lees er meer over in de folder hiernaast van Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân 'Extra aandacht voor randenbeheer vanaf 2023 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer'.
Om een bijdrage te leveren aan deze KRW-doelen zal gewerkt worden met randenbeheer langs sloten op zowel grasland (Fosfaatafspoeling) als bouwland (afspoeling gewasbeschermingsmiddelen en drift). Op deze randen mag geen bemesting en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen plaatsvinden. De mogelijke beheerpakketten en voorwaarden staan verderop op deze pagina vermeld. Alle beheerranden zijn meerjarig om maximaal effect te bereiken. Voor graslandranden is de looptijd gelijk aan de gehele ANLb-periode van zes jaar, voor akkerranden geldt een minimale looptijd van 3 jaar.

Monitoring van de voortgang
Wetterskip Fryslân werkt met een eigen waterkwaliteitsmeetnetwerk. Dit netwerk zorgt voor een uitgebalanceerde waterkwaliteitsmeting over het gehele Friese watersysteem. In totaal bestaat dit meetnet uit ruim 200 meetpunten.

Welke beheerpakketten


Categorie Klimaat

Voor de landbouw is het op zowel nationaal, Europees en mondiaal niveau van belang om zich aan te passen aan de klimaatverandering en te werken aan een vermindering van haar bijdrage aan klimaatverandering. Voor de landbouw zijn vooral de stijging van de temperatuur en de verandering in regenval en weersextremen van grote invloed. De landbouw ondervindt niet alleen de gevolgen van klimaatverandering, maar kan ook bijdragen aan het oplossen van de klimaatproblemen. 
Voor de akkerbouw geldt dat een verandering van grondbewerking, de teelt van andere gewassen of de teelt van biomassa kan bijdragen aan het opnemen van CO2 uit de atmosfeer. Op bedrijfsniveau kan men denken aan het aanpassen van grondbewerkingstechnieken, het beheer van de bodem, bemesting, teelt- en gewaskeuze. Hierdoor wordt de emissie van broeikasgassen beperkt.

De ANLb-pakketten die worden toegepast in Categorie Klimaat zijn vooral gericht op bodemmaatregelen (meer organische stofopbouw) en voor een klein deel aanpassen van gewaskeuze en kunnen worden toegepast op zowel grasland als bouwland.

De pakketten leveren een bijdrage aan beheerfuncties beschreven in het Natuurbeheer-plan 2023 van Provinsje Fryslân:
  • Vastleggen van CO2
  • Reduceren van broeikasgassen
  • Omgaan met verzilting

Welke beheerpakketten:
Wanneer u belangstelling heeft, en een of meerdere beheerpakketten kunt inpassen in uw bedrijfsvoering, kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@waadrane.frl
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Bestel vandaag nog bloemenzaden en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!