Agroforestry

Agroforestry


Wat is agroforestry?

Agroforestry combineert houtige meerjarige gewassen met akkerbouw, groenteteelt of grasland (veehouder). Bomen en/of struiken worden geïntegreerd in de agrarische bedrijfsvoering, het is een volwaardige bedrijfstak. De bomen dragen bij aan het verdienmodel, afhankelijk van wensen en behoeften kunnen ondernemers agroforestry deels integreren op perceelsniveau of volledig overstappen.

Voordelen van agroforestry

Het toepassen van agroforestry in jouw bedrijfsvoering heeft de volgende voordelen:
  • Het zorgt voor een nieuwe inkomstenstroom;
  • Het heeft een positief effect op eenjarige gewassen;
  • Het brengt producten voort in de vorm van vruchten en hout;
  • Bepaalde bomen hebben een goede voederwaarde voor vee;
  • Goed te combineren met uitlopen, bijvoorbeeld voor kippen;
  • Met agroforestry is landbouwgrond minder kwetsbaar voor effecten van klimaatverandering;
  • Bomen en struiken houden koolstof en water vast;
  • Agroforestry is goed voor de biodiversiteit;
  • Agroforestry draagt bij aan een mooiere omgeving.
De Nederlandse melkveehouderij wil bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Hiertoe wil de sector onder andere koolstof vastleggen in bodem en biomassa. Daarnaast wil de melkveehouderij ook bijdragen aan verbeterde biodiversiteit. Gegeven dat de melkveehouderij bijna de helft van de Nederlandse landbouwgrond in gebruik heeft, biedt agroforestry mogelijkheden om aan deze doelstellingen bij te dragen. Er is echter nog weinig kennis over de potentiële bijdrage van agroforestry aan de klimaatbijdrage van melkveehouderijen, en over de effecten van agroforestry op de praktijk van moderne melkveehouderijbedrijven.

Het doel van dit project is om positief bij te dragen aan klimaat en biodiversiteit in de melkveehouderij middels agroforestry. Hiertoe ontwikkelen we in dit project ‘op agroforestry gebaseerde verdienmodellen’ voor melkveehouders, waarmee naast behoud van inkomen, koolstof wordt vastgelegd en biodiversiteit op het bedrijf wordt vergroot. In een interactief proces met deelnemende melkveehouders ontwerpen we vernieuwende, uitdagende agroforestry-systemen voor hun bedrijf. We zoeken antwoorden op vragen die spelen bij het combineren van agroforestry met melkveehouderij, zoals: hoe is agroforestry te combineren met weidegang? Hoe zijn houtige gewassen inpasbaar als voedermiddel, en welke voordelen levert dat op, bijvoorbeeld voor diergezondheid? Welke elementen vormen een optimaal verdienmodel (bijvoorbeeld lagere kosten als gevolg van verminderde hittestress bij dieren, en hogere opbrengsten uit koolstofcertificaten, en verkoop van noten/fruit, biomassa voor de bouwsector of bio-gebaseerde chemie)?
We gaan op 10 ha grond van Dairy Campus experimenteren met diverse agroforestry-systemen en monitoring voor antwoorden op praktische vragen. Dit experimenteergebied wordt zorgvuldig uitgekozen met behulp van een ecologisch adviesbureau, om negatieve effecten op de weidevogelpopulatie in de omgeving te voorkomen.
Tevens gaan we tien vooruitstrevende melkveehouders ondersteunen bij het ontwerpen van agroforestry binnen hun bedrijfsvoering. De praktijkervaringen van de participerende melkveehouders worden tijdens kennissessies gedeeld met een kennisnetwerk van (in eerste instantie) 25 melkveehouders die geïnteresseerd zijn in agroforestry.

Meer informatie over PPS Agroforestry voor klimaatpostieve zuivel en biodiversiteit


 
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!