Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân (HAC-F)

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân (HAC-F)

 

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2019

Binnen het project Herstel Agrarisch Cultuurlandschap – Fryslân (HAC-F) werkt Landschapsbeheer Friesland samen met de Friese agrarische collectieven aan het herstel van het cultuurlandschap. Deelnemers aan het project zijn zowel agrariërs als particuliere grondbezitters. In het project worden historische erven, greppels, opvaarten en sloten en kruinige percelen, die eeuwenlang onderdeel uitmaakten van het Friese platteland, hersteld of aangelegd. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt en wordt bijgedragen aan een toekomstbestendig platteland. Inmiddels zijn bij 80 deelnemers maatregelen uitgevoerd.
Meer informatie over de maatregelen >>

Herstel Agrarisch Cultuurlandschap Fryslân 2021 - 2024

Het Friese agrarisch cultuurlandschap bestaat uit landschapselementen zoals bijvoorbeeld houtwallen, sloten en dijken. Afgelopen decennia zijn heel wat landschapselementen achteruitgegaan waarmee de streekeigenheid van de Friese plattelandsregio’s verdwijnt. Historische landschapselementen kunnen de biodiversiteit verbeteren en ook worden ingezet voor toekomstbestendige oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld waterberging en CO2-opslag. Hiermee kunnen deze elementen een grote bijdrage leveren aan een duurzame agrarische bedrijfsvoering. Vanuit Landschapsbeheer Friesland werken we samen met de Friese agrarische collectieven, agrariërs en particulieren aan het herstel van deze cultuurlandschappen.
Lees verder om te zien wat wij voor grondeigenaren kunnen betekenen >>
 

Uitgevoerde maatregelen in werkgebied Waadrâne:

Aanleg natuurvriendelijke duikers:

Een maatregel uit het project HAC-F is het aanleggen van natuurvriendelijke duikers. Veel duikers in het landschap zijn namelijk niet goed passeerbaar voor vissen, zoals de Bittervoorn, Driedoornige stekelbaars en Paling. Oorzaken hiervan zijn o.a. buizen met een te kleine diameter, buizen die niet goed op diepte liggen of buizen die te ver uitsteken buiten de dam.

In overleg met deelnemende boeren is bekeken welke locaties het beste resultaat voor de vissen oplevert. Belangrijk is dat de locaties goed aansluiten op watergangen die uiteindelijk via vistrappen uitkomen in bijvoorbeeld het Lauwersmeer en de Waddenzee.
In het najaar van 2023 zijn deelnemende boeren druk bezig geweest met het plaatsen van de nieuwe duikers, inmiddels zijn er op 20 locaties duikers vervangen. We zijn blij dat er weer een stap gezet is naar een meer biodiversiteit platteland.“Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!