Leefgebied Open Akkerland

Leefgebied Open Akkerland

Wij zijn het eerste collectief in Fryslân met een leefgebied Open Akkerland. De openheid en uitgestrektheid en de verbinding tussen het Wad en het vaste land maakt dit gebied zo bijzonder. Vogels die veel in open akkerland voorkomen zijn: de kievit, scholekster, grutto, veldleeuwerik, graspieper, grauwe kiekendief, gele gors, grauwe gors, gele kwikstaart en heel soms de patrijs. Voor deze broedvogels is de afwisseling tussen extensief beheerde graslanden, dijken en akkerland gunstig voor de vestiging.
De aangrenzende natuurgebieden Waddenzee en Lauwersmeer (Natura 2000) vormen een belangrijk kerngebied voor de soorten van het leefgebied open akkerland.
Door toepassing van verschillende afwisselende beheerpakketten wordt een goed broed- en foerageerbiotoop voor akkervogels samengesteld.

Kruidenrijke akkerrand
Een kruidenrijke akkerrand bestaat voor minimaal 90 % tot maximaal 100 % van 15 mei tot 1 september uit één van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (lucerne, rode klaver), braak of een combinatie van deze.

Collectief Waadrâne heeft de volgende aanvullende criteria gesteld voor de in te zaaien zaadmengsels:
• langdurige aanwezigheid van bloeiende planten
• veelzijdige samenstelling (kleur)
• structuurverschillen (hoog, laag, dicht, open)
• minimale bewerking (begunstigt voortplanting)
• de door de zaadfirma geadviseerde zaaidichtheid wordt gehanteerd


Vogelakker
De vogelakker is een afwisseling van een eiwitgewas met daarin stroken met andere gewassen te denken valt dan aan diverse soorten granen en akkerbloemen zoals klaproos en korenbloemen. Door de afwisseling van diverse vegetatie en aangepast beheer, wat betreft bemesting en gewasbescherming, ontstaan er mogelijkheden voor diverse akkervogels om te broeden en om hun jongen groot te brengen.

Kalender Akkervogelbeheer

Agrarisch Collectief Waadrâne hoopt in de toekomst het aantal deelnemende akkerbouwers uit te breiden, omdat er veel potentie ligt voor succesvol akkervogelbeheer in Noord Friesland.

Praktische tips Vogelbescherming
Vogelbescherming Nederland heeft op haar website een reeks Factsheets gepubliceerd voor boeren, terreinbeheerders, vrijwilligers en andere betrokkenen. Daarin staan praktische tips over bescherming van weidevogels en akkervogels. Klik hier om doorgelinkt te worden naar de website van Vogelbescherming Nederland  waar u de Factsheets kunt inzien en downloaden.

Documentatie leefgebied open akkerland
'Aanleg en onderhoud van akkerranden' - Louis Bolk Instituut
Veldgids 'Akkernatuur' - Louis Bolk Instituut
Artikel Volkskrant: Vogelvriendelijk boeren? Deze boer bewijst dat het kan

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!