Bedrijfssystemen Melkveehouderij

Bedrijfssystemen Melkveehouderij

Drie regionale groepen in Noord-Nederland hebben verkend welke melkveebedrijfssystemen in 2030 in hun gebied zullen voorkomen. De drie gebieden zijn: Groningen-West, de Noordelijke Kleischil en het Friese Veenweidegebied. In deze brochure vindt u de eerste resultaten van deze verkenning.


Waarom dit project?

Dit project draagt bij aan de ontwikkeling van bedrijfssystemen voor de melkveehouderij van 2030, binnen drie gebieden in Noord-Nederland. De ontwikkelde bedrijfssystemen moeten breed toepasbaar zijn en op basis van geleverde producten en diensten een inkomen genereren voor de melkveehouders. Daarnaast moeten ze aansluiten bij marktconcepten en maatschappelijke behoeften zoals de melkveehouders die verwachten in 2030.


Welke partners en welke gebieden?

Binnen dit project werken vier agrarische collectieven samen met de drie noordelijke provincies, Wageningen University & Research (WUR) en het Ministerie van LNV. De vier collectieven zijn Agrarisch Collectief Waadrâne en Gebiedscoöperatie It Lege Midden uit Friesland en Collectief Groningen-West en Collectief Midden-Groningen uit Groningen. Het project is een onderdeel van de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw waarin de drie noordelijke provincies samenwerken met landbouworganisaties die zijn verenigd in de AgroAgenda Noord-Nederland.


Verloop van het project

De toekomstverkenning en het ontwerpen van de bedrijfssystemen voor 2030 zijn uitgevoerd door drie groepen van vijf melkveehouders. WUR heeft hen daarbij begeleid. De groepen richtten zich op de gebieden Noordelijke Kleischil, Veenweidegebied Friesland en Groningen-West. Ze hebben eerst toekomstbeelden voor 2030 geschetst op basis van trends en doelen. Daarbij is rekening gehouden met diverse duurzaamheidsaspecten (met name broeikasgasemissies, stikstofemissies, water, biodiversiteit en dierenwelzijn), aanvullende maatschappelijke ontwikkelingen rond energie, voeding en landelijk gebied en met verdienmogelijkheden voor de melkveehouder. Nadat de integrale toekomstbeelden waren geschetst, hebben de melkveehouders bedrijfssystemen ontworpen die passen bij die toekomstbeelden.


Hoe gaat het project verder?

In deze brochure vindt u het eindresultaat van het eerste projectjaar. In het tweede projectjaar – dat loopt van september 2022 tot en met juni 2023 – zal worden gewerkt aan de verdere invulling van de bedrijfssystemen. Daarbij ligt de nadruk op het omzetten van bedrijfssystemen in meer concrete bedrijfsplannen. Ook de acties die nog genomen moeten worden om de plannen te realiseren, brengen we nader in kaart.


Voor wie zijn de resultaten bedoeld?

De resultaten van dit project zijn bedoeld voor iedereen die zich interesseert voor de nabije toekomst van de melkveehouderij in Noord-Nederland. We verwachten dat dat vooral melkveehouders en beleidsmakers zullen zijn.
Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!