Beespoke

Beespoke

BEESPOKE is een Interreg North Sea Region (NSR)-project welke op 18 juni 2019 officieel is goedgekeurd en is een mooie voortzetting van Silence of the Bees.

Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drie en een half jaar, brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs en eindgebruikers uit 6 Noordzeeregio-landen.
Het algemene doel van dit project is om met nieuwe methodes en kennis de biodiversiteit te verhogen en gelijktijdig de bestuiving van voedselgewassen door insecten met meer dan 10% te vergroten en zo duurzamere en veerkrachtiger agro-ecosystemen te creëren. 
De Nederlandse partners zijn: Provincie Fryslân / Silence of the Bees / Hogeschool Van Hall Larenstein / Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden / Agrarisch Collectief Waadrâne.

Als Agrarisch Collectief Waadrâne zijn we trots dat we deel uit maken van dit internationale project. We gaan voor regionale en praktische invulling van maatregelen in ons werkgebied die de bestuiving van voedselgewassen door insecten kunnen stimuleren en verbeteren.

Het BEESPOKE-project is grotendeels afgerond en samengevat in een kort document: 'How to boost wild bees on farmlands'

Meer informatie over BEESPOKE en andere Interreg-projecten zijn te lezen op de website van Interreg North Sea Region.

Bijeenkomsten en activiteiten


Dinsdag 12 april 2022: BEESPOKE, verrassend veel insecten

Het project BEESPOKE gaat nu het derde en laatste jaar in. De ontwikkeling van de randen langs de percelen wordt door de deelnemende boeren en de diverse projectmedewerkers goed in de gaten gehouden en gemonitord. Zowel op aanwezige plantensoorten als op aanwezige insecten zoals hommels, bijen, andere bestuivers en plaagbestrijders.
Op dinsdag 12 april hebben we met beheerders, projectleiders en studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) een bezoek gebracht aan twee kruidenrijke randen deelnemend in het BEESPOKE-project. Er is gekeken naar de beginontwikkeling van de diverse kruiden in de rand. Jojanneke Bijkerk van Cruydt-Hoeck heeft uitgelegd welke kruiden er in de randen te zien zijn en wat we nog kunnen doen om de beginontwikkeling van de randen zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.
Fotoalbum 12 april 2022

Na een kop soep en een paar broodjes hebben Arjen Strijkstra en Ate Boerema de resultaten van twee jaar insectenmonitoring in de randen en de naastliggende gewassen gepresenteerd. Hieruit komen toch verrassende resultaten wat betreft aantallen insecten in de rand, maar ook in de naastliggende landbouwgewassen. Dit was boven verwachting en geeft aan dat er veel insecten leven in agrarisch gebied!

Klik op de afbeeldingen voor de presentaties van Arjen Strijkstra (l) en Ate Boerema (r):
   

Woensdag 8 september 2021: Veldbijeenkomst

Op woensdagmiddag 8 september 2021 is er een veldbijeenkomst georganiseerd door Agrarisch Collectief Waadrâne. Naast enkele deelnemers van het BEESPOKE-project waren ook diverse partners uitgenodigd. Doel: om met elkaar te bespreken hoe het project tot nu toe liep en of de resultaten naar verwachting een positieve trend lieten zien. 
Het BEESPOKE-project is een internationaal project, om meer kennis te verkrijgen over functie en noodzaak van een goede insectenstand in het agrarisch gebied. Naast het belang van plaagbestrijding in gewassen, zijn insecten ook erg belangrijk voor bestuiving van gewassen. Ze zijn bepalend voor een goede boerenlandvogelstand en vormen daarmee een graadmeter voor biodiversiteit. 
Het project bestaat uit verschillende percelen waar een meerjarige rand wordt gecombineerd met éénjarige akkerbouwgewassen. De rand als kraamkamer om de positieve invloed van insecten jaarrond in te kunnen zetten. 
Jojanneke Bijkerk van Cruydt-Hoeck was op het perceel bij Morra aanwezig om de randen te beoordelen en te kijken hoe deze het beste bewerkt en onderhouden kon worden om zonder al te veel verstoring toch een kwalitatief en waardevol leefgebied te creëren. 
Arjen Strijkstra was ‘ingevlogen’ vanwege het onderzoek dat Hogeschool Van Hall Larenstein voor BEESPOKE uitvoert. Strijkstra is bekend als bijenlector maar is daarnaast als onderzoeker en begeleider aangetrokken om de monitoring te verzorgen binnen het project. 
De rand bij Morra bleek een uitdaging, omdat het jaar ervoor geen mogelijkheden waren geweest om de rand te onderhouden/maaien. Omdat na het maaien het maaisel afgevoerd moet worden blijken bestaande, bij boeren aanwezige machines, niet altijd goed ingezet te kunnen worden. Uiteindelijk is hier gekozen om een hakselaar in te zetten, die het houtige dode materiaal in een wagen kon laden zodat het afgevallen zaad weer kan gaan kiemen en daarmee een goede impuls kan geven in het voorjaar. 
Een andere rand bij Lioessens had zich weer heel anders ontwikkeld en had daarmee ook een andere samenstelling, terwijl het gebruikte zaadmengsel overal hetzelfde is geweest. Hier kon een aangepaste cyclomaaier een mooie wiers maaien die later kon worden afgevoerd. 
Al met al een goed bezochte bijeenkomst, waar weer eens duidelijk werd dat natuurbeheer maatwerk is, waar de kennis en kunde van de bij het project aanwezige boeren kunnen zorgen voor een geslaagde missie.
Fotoalbum 8 september 2021

Aardappelexcursie BEESPOKE VOF Venema

Op zaterdag 4 september 2021 kwam een groot aantal belangstellenden, van jong tot oud, een bakje aardappelen rooien op het perceel met de BEESPOKE-insectenrand van VOF Venema aan de Koaterhústerwei/'t Skoar bij Ternaard. Daarnaast werden ze geïnformeerd door boer Goasse Venema , Arjen Strijkstra van Van Hall Larenstein en Pyt Sipma, bestuurslid van Agrarisch Collectief Waadrâne, over het BEESPOKE -project. Het doel van dit project is om met nieuwe methodes en kennis de biodiversiteit te verhogen en gelijktijdig de bestuiving van voedselgewassen door insecten te vergroten en zo duurzamere en veerkrachtiger agro-ecosystemen te creëren. Door de enthousiaste reacties van de bezoekers kunnen we spreken van een zeer geslaagde ochtend.

Vastleggen ontwikkeling vegetatie insectenrand

De ontwikkeling van de vegetatie van de insectenrand is in de zomer van 2020 vastgelegd op foto's door gebiedscoördinator Tjitske Dijkstra. Hiervan is per rand een timelaps gemaakt. Zo kunnen we mooi zien hoe de randen zich hebben ontwikkeld. Bekijk hier de samengevoegde timelaps.  
 

Locaties Kruidenrijke insectenranden

Op onderstaande links (klik op jaartal) is te zien waar de kruidenrijke insectenranden en de naastliggende gewassen van de 8 BEESPOKE-deelnemers zijn te vinden:
2022
2021
2020

Nieuwsbrieven:

Even BIJpraten januari 2021
Even BIJpraten 2

Even BIJpraten​ 1

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Doneer vandaag nog en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!