Fjildlab

Fjildlab

Het Fjildlab is een veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in Noordoost-Fryslân.

In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende kenniskringen: Bodem, Duurzame energie en klimaat, Mest, Natuur, landschap en biodiversiteit, Voeding, Voer, Water, Mitigatie en Adaptatie aan verzilting projecten geïnitieerd en uitgevoerd die bijdragen aan een circulaire economie en de verduurzaming van de landbouwsector. Binnen het Fjildlab wordt samen met Hogeschool Van Hall Larenstein, Agrarisch Collectief Waadrâne en ondernemers uit Noordoost-Fryslân samengewerkt. Eind 2018 is de Regio Deal Noordoost-Friesland vanuit het Rijk toegekend en dat betekent het Fjildlab verder tot uitvoering kan worden gebracht. 

Kijk voor meer informatie op www.fjildlab.nl.

Nieuws/Agenda:

Fjildlabdemo’s op woensdag 15 en donderdag 16 juni a.s.

We laten zien wat er gebeurt en wat de plannen zijn. Projecten vragen uw input over betrokkenheid in de komende jaren. Op locatie gaan we in het veld kijken onder leiding van de betrokken boer. Onderwerpen die op deze dagen aan bod komen zijn: 
•             Klimaatadaptatie - Waterbeheer, Klimaatadaptatie Terschelling,  omgaan met droogte
•             Bodembeheer - O.a. met slibhub Lauwersoog en Bokashi Groenstations, Leernetwerk Bodem
•             Grassen en kruiden en koeien - verschillende projecten, o.a. akkerranden en boomwallen beheer
•             Verzilting - Slim omgaan met zoet water (zoet-op-zout), Boeren meten Water, Zilte Teelten
•             Voedsel - Verspillingsmarkt en Fjildlokaal
•             Gebiedsofferte met waarde uit ecosysteemdiensten - Koolstof, Stikstof, Biodiversiteit, Waterbeheer, Circulariteit
•             Overig - Wichterij, Werk maken van Vlas, heidegrond als grondstof

De lectoren van hogeschool Van Hall Larenstein en projectleiders zijn aanwezig om met u in discussie te gaan. 
U kunt zich voor een of beide sessies uiterlijk donderdag 9 juni aanmelden via info@fjildlab.nl
Hieronder ziet u een overzicht van de locaties, bijgaand ziet u van beide dagen het programma.

Programma 15 juni 2022  (programma)
Tijd                   :               13:30 – 16:30 uur
Locatie             :               Maatschap van der Bos, Witmonnikswei 1, Holwerd
Demonstratie   :             Kees van der Bos over strorijke stalmest
Programma Donderdag 16 juni 2022  (programma)
Tijd                   :               10:00 – 13:00 uur
Locatie             :               Botniahiem en Mts. Broersma, Doniawei 95 (vanaf 10:00) en
                                         Hoeksterloane 34 Damwâld (vanaf 12:00)
Demonstratie   :              Geert Broersma over Bokashi project
 Fjildlab: Installatie Regioboard Regiodeal Noordoost-Fryslân
Vanaf 1 januari 2020 worden projecten van de Regiodeal Noordoost-Fryslân, waaronder het Fjildlab, aangejaagd door een nieuwe programmaorganisatie, voorlopig genoemd Versnellingsagenda. Om de samenwerking in de regio slagvaardig aan te jagen, wordt er nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid.
Op woensdag 11 maart zijn vertegenwoordigers van deze partijen officieel geïnstalleerd in de Regioboard Noordoost Fryslân. De Regioboard komt vier keer per jaar bij elkaar, zij zullen de aanvragen die onder andere via het Fjildlab binnenkomen bekijken en beoordelen naar aanleiding van het advies wat vanuit de onlangs opgerichte Stichting Fjildlab komt. Vervolgens zal een subsidiebureau de aanvragen toetsen.

Fjildlab: Bijeenkomst Color Circle
Tijdens de bijeenkomst op 4 februari 2020 gaven verschillende mensen een pitch over het project dat zij bij Fjildlab hebben ingediend. Sietze de Kievit gaf een toelichting over de Verspillingsmarkt, waarbij reststromen uit de agrarische sector opnieuw verwaard worden voor o.a. menselijke consumptie. Tijdens de bijeenkomst konden mensen letterlijk proeven van wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Aansluitend gaf Mark van Rijsselberge aan wat de mogelijkheden zijn voor zilte teelten, zowel in Nederland als mondiaal. Als voorbeeld gaf hij zilte aardappelen aan de genodigden mee. Inez Dinkla van Wetsus sprak over het belang van organische stofopbouw in de bodem en het op meerwaarde zetten van de voordelen die hieruit voortvloeien. Denk aan CO2 binding, wateropvang, biodiversiteitsverbetering en vermindering van uitspoeling. Mindert de Vries sloot als aangesloten lector de bijeenkomst af door in te gaan op de problematiek van de regio en hoe dit om te zetten in kansen.

Zonnebloemlint, doe mee en doneer!

Bestel vandaag nog bloemenzaden en help mee het zonnebloemlint van 9000 meter te realiseren!